Inventering av test- och demoarenor i Stockholmsregionen

2022

kartfuktion pdf

Download PDF : inventering-av-test--och-demoarenor-i-stockholmsregionen.pdf (regionstockholm.se)

Sammanfattning

Vill du veta vilka test och demobäddar som finns i Stockholmsregionen? Ta då del av Fordonsdalens sammanställning.

Stockholmsregionen har en omfattande fordonsindustri och ett världsledande IKT kluster och det finns en stark tilltro till att test- och demonstrationsmiljöer kan bidra till utveckling av både innovativa och klimatvänliga produkter. Genom att på ett bättre sätt tillgängliggöra dessa miljöer är vår förhoppning att stärka nya samarbeten i regionen och företagens innovationsförmåga.

Resultatet av inventeringen hittar ni både i form av PDF och även i en kartfunktion över samtliga test- och demoarenor Fordonsdalen (arcgis.com)

Vi hoppas detta kan förenkla och inspirera nya samarbeten i ekosystemet för framtidens transportsystem och fordonsindustri.

Vill du också synas här eller komma i kontakt med oss?

Den här kartfunktionen är under ständig utveckling. Om du vill synas här med din testbädd i Stockholms regionen inom områden mobilitet, transportsystemet, fordonsindustrin, IKT området kopplat till fordonsindustrin är du välkommen att kontakta Olga Blücher olga.vassilieva-blucher@regionstockholm.se

Fordonsindustrins framtida behov- en kartläggning av små- och medelstora företag i Stockholmsregionen

2021

Download PDF: The automotive industry and future needs- SMEs in the Stockholm county

Sammanfattning

Stockholmsregionen och Östra Mellansverige har en omfattande del av Sveriges fordonsindustri. I Stockholms län finns en fordonsindustri med över 190 företag, nästan 40 000 anställda och med nära 100 miljarder kronor i nettoomsättning. Det motsvarar mer än en tredjedel av den svenska fordonsindustrin. Största delen företag tillhör kategorin SMF och är en del av det underleverantörsnätverk som levererar till både nationella och internationella fordonstillverkare. Dessa SMF, tillsammans med resten av fordonsindustrin, kommer i olika grad att påverkas av den pågående omställning som sker i transportsystemet mot ökad elektrifiering och digitalisering. För att bibehålla fordonsindustrins konkurrenskraft i regionen och Sverige är det viktigt att skapa en tydlig bild av de utmaningar som industrin står inför samt de behov företagen har.

Syftet med rapporten är att specificera de utmaningar fordonsindustrin står inför, identifiera behov hos regionens SMF samt tydliggöra möjliga stödåtgärder. Med utgångspunkt i en skrivbordsanalys har vi identifierat ett antal större trender som har tydlig påverkan på SMF. Dessa trender kan delas in i politiska, kund- och konsumenttrender samt tekniktrender.

Förutsättningarna och möjligheterna för SMF att hantera den pågående omställning och de förändringar som sker inom industrin beskrivs och analyseras i rapporten. Utgångspunkten är resultaten från 24 djupintervjuer som genomförts med regionala SMF. Slutsatsen är att SMF nu möter flera nya utmaningar med marknadskrav på bland annat nya hållbara produkter, tillverkningsprocesser samt ett transportekosystem i förändring med nya aktörer där elektrifiering, digitalisering och cirkulär ekonomi är centrala delar. Dessa utmaningar behöver hanteras av SMF för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga.

AutoTech- ett växande styrkeområde?

2021

Download PDF: Autotech – a new area of strength?

Sammanfattning

Fordonsdalen Stockholm är ett projekt som strävar efter att aktörer inom Stockholmsregionen tillsammans ska utveckla fordonsbranschen i sin helhet och stärka samverkan inom fordonsindustrin i Stockholm och Östra Mellansverige. Fordonsdalen ämnar därutöver till att stärka Sveriges fordonsindustri internationellt, men också att arenorna initierade av Fordonsdalen ska finnas tillgängliga för aktörer i hela Östra Mellansverige samt Stockholm.

En del i att stärka och utveckla fordonsindustrin i Stockholmsregionen och Östra Mellansverige innebär att inkludera sektorer och aktörer utanför den traditionella fordonskedjan. Mot bakgrund av det ovanstående är syftet med denna rapport att kartlägga Stockholmsregionens små och medelstora företag (SMF) inom IT- och telekombranschen. Målet är att skapa en förståelse kring hur dessa företag kopplar an till fordonsindustrin idag och hur de kan komma att påverka fordonsindustrins utveckling framåt. Rapporten baseras på kvantitativa data såsom genomgång av företagsdatabaser, scraping av hemsidor med mera samt intervjuer och med desk research. Rapporten har tagits fram av fil dr Daniel Hallencreutz (uppdragsansvarig), Emma Bodin, Jessica Helldén och Sofia Berg.